Revize a zákon

Hasicí přístroje v  RD 

Podle zákona PO  133/1985 Sb.v platném znění mají povinnost provádět revize (kontroly)  právnické   osoby  a   podnikající  fyzické   osoby  – nikoliv občan jedinec, který musí nyní mít  hasicí přístroj  v novém RD.

A jak je to s revizí? 

Základní  informace o revizích (kontrolách)  jsou ve  vyhlášce  Ministerstva vnitra   č. 246 ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního  požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) § 9 a § 10. Ale již  § 2 předmětné vyhlášky PO  je  okruh  taxativně  vymezen jen pro právnické   osoby  a  podnikající  fyzické   osoby.

Provozní revize se provádí každý rok a to jak pro hasicí přístroje, tak pro hydranty – dle ČSN 73 0873 PBS  požární vodovody. Dále je touto vyhláškou  stanovena změna  „životnosti“ hasících přístrojů, kdy je snížena z 25 roků na 20 roků a periodické zkoušky  jsou sníženy z původních dvou a čtyřech letech na nynější 3 roky u vodních a pěnových PHP a z původních  8 let na 5 roků  u práškových PHP a ostatních (halonových). U  přístrojů CO2 se nic nemění, tj. životnost 40 let a PZ každých pět let.

Jsem zastáncem co nejmenšího nařizování a spíše jsem pro vysvětlování  a přesvědčování o správnosti určitého úkonu.  A to se týká  i  hasicích přístrojů u RD.  Ano, hasicí přístroj  u RD je nařízen  vyhláškou  MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a nevidím to jako špatný krok. Ten, kdo má již zkušenost s požárem, kdo již hasil, tak ví, že i jeden hasicí přístroj bývá  málo. Rozhodující je, v které fázi požár začneme hasit. A hasicí přístroj musí  u RD být, jinak nebude „zkolaudováno“.

Ale revizi?  Tu nemá občan povinnost  dodržovat a proč taky? Vždyť je to v jeho zájmu, aby vše bylo funkční a sami se naučí  nechat si hasicí přístroj zkontrolovat.  Tak na co nařizovat a sankcionovat – to akorát jedince pěkně dopálíte. Čili pro revize hasicích přístrojů u RD jsem pro  dobrovolnost,  která je postavena na povinnosti  si hasicí  přístroj do RD  pořídit.